Carta Pastoral de mons. Barrio con motivo da renovación dos membros do Consello Presbiteral e do Colexio de Arciprestes

Queridos Sacerdotes e Relixiosos:

Concluído xa o período de tempo para o que foran nomeados os ata agora Membros do Consello de Presbíteros e do Colexio de Arciprestes, propóñome segundo a propia dinámica institucional renovar os membros destas institucións, expresión de comuñón e leito de colaboración no goberno pastoral da Diocese, recoñecendo que a realidade da vida diocesana é máis grande que nosos propios esquemas.

Ao achegarlles o material correspondente para proceder a elixir ou facer a proposta de nomes para os novos nomeamentos, é oportuno considerar que isto vai máis aló dunha pura apreciación sociolóxica, e atopa o seu sentido na sacramentalidad presbiteral e no dinamismo da vida mesma da Igrexa.

O bispo ha de escoitar, consultar e dialogar cos sacerdotes sobre as necesidades pastorais e o ben da diocese no medio dos desafíos pastorais en que nos atopamos. A isto contribúe o consello de presbíteros, representantes do presbiterio, que aconsella ao bispo no goberno da diocese, facéndose eco do sentir de todo o presbiterio.

Tamén o arcipreste é o sacerdote nomeado polo Bispo diocesano para colaborar máis estreitamente con el, na misión de promover, coordinar e moderar a actividade pastoral común, preocuparse polos sacerdotes e procurar que a pastoral parroquial harmonizar coas orientacións diocesanas.

Quero agradecer a inestimable axuda e a xenerosa dispoñibilidade dos Sres. Conselleiros e dos Sres. Arciprestes que nestes anos colaboraron pastoralmente nas tarefas propias a eles encomendadas. A miña gratitude tamén para todos os membros do Presbiterio diocesano. “A unión dos presbíteros co Bispo requírese tanto máis nos nosos días canto que, no noso tempo, por causas diversas os proxectos apostólicos non só revisten formas múltiples senón que ademais é necesario que desborden os límites dunha parroquia ou dunha diocese” (PO 7). Sabedor da importancia deste compromiso, pídolles que elixan a quen considere que han de formar parte do Consello de Presbíteros ou propoñan a quen poida ser do Colexio de Arciprestes en conformidade coa lexislación canónica (c. 553, 2), lembrando o que o Señor dixo a san Pablo: “Bástache a miña graza, porque a miña forza maniféstase na debilidade” (2Cor 12,9).

Aproveito esta ocasión para saudarlles con fraternal afecto e bendicirlles no Señor,

 

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

Versión en castelán