Convenio Asignación Tributaria

O acordo do 3 de xaneiro de 1979 entre a Santa sede e o Estado español establece o compromiso do Estado de colaborar co adecuado sostemento da Igrexa católica, establecendo un sistema de Asignación Tributaria.

Mediante a disposición adicional 18ª da Lei 42/2006 do 28 de decembro, dos Orzamentos Xerais do Estado para 2007, establécese o novo sistema de Asignación Tributaria, vixente desde 2007, polo cal a Igrexa xa non recibe cantidades con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado para o seu sostemento básico, desaparecendo así o que se coñece como complemento orzamentario.

Deste xeito, a Igrexa xa non recibe cantidades con cargo aos orzamentos Xerais do Estado para o seu sostemento básico, senón que os cidadáns que o desexen poden decidir que o 0,7% da súa contribución destínese ás necesidades da Igrexa, marcando a X a favor da Igrexa católica na súa declaración da renda. Este feito é dunha gran importancia posto que, deste xeito, o sostemento da Igrexa depende exclusivamente das achegas dos fieis a través das distintas formas establecidas para iso (IRPF, donativos, etc.)