http://www.archicompostela.es/memoria-2018-de-caritas-diocesana-de-santiago-de-compostela

  • 56.000 persoas as destinatarias da acción social desenvolta
  •  Realizáronse 112.134 atencións

 Un total de 56.070 persoas foron as destinatarias da acción de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela e o número de atencións practicadas situouse nas 12.134. Estes datos despréndense da Memoria 2018 da institución presentada esta mañá nun acto que presidiu Jesús García Vázquez, delegado episcopal, que durante a súa intervención falou da transparencia e responsabilidade ante a sociedade. “As informacións recollidas queren contribuír a describir a realidade, o sufrimento e a dor que padecen moitas persoas. Ao mesmo tempo queremos mostrar o empeño por construír unha historia de comuñón e fraternidade axudando á dignificación e recuperación das persoas que, ao noso ao redor, están afectadas por moitas carencias e sufrimentos”, dixo. Pola súa banda José Anuncio Mouriño Raño, director diocesano, insistiu en que “a pobreza se ha enquistado e cronificado”, remarcando que “en Cáritas preocúpanos que a pobreza se herda de pais a fillos. O fillo do pobre, por desgraza, vai ser pobre”. Fixo fincapé en que o pobre é máis pobre “e preocúpannos os traballadores que non poden chegar ao final do mes”.

Datos económicos e auditoría

 No relativo aos datos económicos as contas de resultados do ano 2018 presentan un balance negativo de 213.996 euros. Os ingresos totais ascenderon a 6.619.145 euros e os gastos foron de 6.833.142 euros. En canto ás perdas, Mouriño Rañó insistiu en que se fará fronte con recursos propios de Cáritas Diocesana. Reflectiu como datos negativos a diminución das colectas (19%), herdanzas e legados( 10%) e subvencións de entidades privadas ( 53%).

Por Áreas de Intervención nos gastos xerados destacan os investimentos económicos realizados en Atención Primaria (2.55.625 euros); Maiores (1.287.494 euros), e Formación e Emprego (681.469 euros).

Os auditores ao presentar o balance da xestión de Cáritas a finais do ano pasado sinalan entre outras cuestións que “non detectamos deficiencias que puidesen xerar a necesidade de incorporar modificacións substanciais aos estados financeiros”.

A realidade social

 Ao profundar sobre a realidade social dáse conta de que a pesar da melloría dalgúns indicadores macroeconómicos séguese profundado na desigualdade. A cifra de atendidos por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela aumenta lixeiramente cada ano e, ademais, consolídase o fenómeno dos traballadores pobres. Unha porcentaxe alta dos casos atendidos corresponden a persoas que acoden desde hai varios anos aos servizos de atención. Séguense producindo novos casos de exclusión social, e na acollida o número de mulleres (55,59 %) supera ao de homes (44,41%), o de nacionais (62,73%) ao de estranxeiros (37,27%), e mantense alto a porcentaxe de persoas atendidas que viven nun fogar con fillos.

Áreas de Actuación

 O traballo desenvolveuse por medio de catro liñas de actuación: a acollida, a integración na sociedade dos excluídos, a animación na comunidade e a sensibilización e denuncia. Para a súa execución o labor dividiuse en Áreas de Actuación: Acción de Base; Minorías; Formación, Emprego e Economía Social; Saúde; Familia, Infancia e Mocidade; Recluídos e Ex Recluído, e Persoas Sen Hogar.

Destacou algunhas das iniciativas levada a cabo como a Cadeira de brazos Solidaria en Odontoloxía, que atendeu a 196 persoas (113% máis) e que ampliou a súa actuación á prisión de Teixeiro, onde foron atendidos 60 internos, que  é un novo servizo de atención creado pola institución. Anunciou que se constituíu a empresa AHorta que se encarga do traballo agrícola ecolóxico e que conta con hortas en Ordes onde traballan dous técnicos e dous traballadores de inserción social.

Informe FOESSA

 O director diocesano, Mouriño Rañó, presentou datos que figuran no Informe FOESSA relativo a Galicia concernente ao ano 2018, e que se presentará publicamente o día 26 de setembro nun acto que se celebrará en Santiago de Compostela. Entre outras cuestións sinálase que na nosa Comunidade Autónoma prodúcese un envellecemento da poboación, perdéndose un -2,6 % nese ano. Dáse conta de que o modelo de integración é fráxil: o 41,6% da poboación galega atópase nunha situación precaria, e contando cunha alta taxa de vulnerabilidade social. Case un de cada cinco galegos –470.000– atópase en situación de exclusión social. O 9,1% da poboación -245.858 persoas- está nunha situación de exclusión moderada e o 8,4% -226.946 persoas- en exclusión severa.

No informe reflíctese que o elemento de maior exclusión é a vivenda: o 28,3% da poboación en vivendas inseguras, e o 18,9% en vivendas insalubres.

No relativo aos fogares, o 30% de familias numerosas, o 23,3 % de familias con fillos, e o 22% de familias monoparentais, están en situación de exclusión social. Constátase unha maior feminización da pobreza, o 20% dos fogares sustentados por mulleres están en situación de exclusión.

Reflicte que a taxa de traballadores pobres é do 12,2 %, e do total da poboación excluída, 4 de cada1 0 está a traballar, o cal rompe a idea de que un posto de traballo e un salario saca ás persoas das situacións de exclusión.

Día da Caridade

Informou, finalmente, que para Cáritas a festividade do Corpus Christi, que se celebra o domingo día 23, convértese de forma directa e solidaria no Día da Caridade. Trátase dunha xornada na que se cursa invitación á solidariedade e á xenerosidade. Por tal motivo en todas as parroquias da Diocese vivirase con intensidade esta data tan significativa para todos os que con amplo sentido de solidariedade buscan os máis importantes obxectivos caritativos.

 

Versión en castelán