Orientacións litúrxico-pastorais para os sacerdotes da Arquidiocese de Santiago de Compostela neste momento de pandemia

1. Administración da unción de enfermos

No caso de que un sacerdote sexa requirido para administrar a unción de enfermos a algunha persoa (contaxiado ou non polo coronavirus) debe atender a estas orientacións.

  1. O sacerdote que administre este sacramento non debe ser dos denominados grupos de
  2. Debe tomar as medidas oportunas de seguridade (máscara e luvas), así como lavarse as mans con xel hidroalcoholico ou xabón antes e despois de estar co
  3. O tempo que permaneza xunto ao enfermo debe cumprir coas normas xa ditadas sobre o aforo do espazo e a
  4. A unción debe administrarse con luvas e utilizando a fórmula habitual do Ritual para a unción de
  5. En todo momento, o enfermo e a súa familia, deben sentir a presenza da Igrexa nestes momentos de

2. Reserva eucarística

Ante o gran número de igrexas pechadas con motivo do coronavirus, son moitos os sagrarios que quedaron cheos da reserva eucarística, por iso é conveniente:

  1. Baleirar os sagrarios das igrexas máis húmidas e que permanecerán pechadas durante semanas para evitar que se corrompan as sagradas especies.
  2. Nos demais casos débese reducir a reserva eucarística ao mínimo que garanta a posibilidade de levar o viático a algún
  3. O Corpo de Cristo retirado destes sagrarios debe ser sumido aos poucos nas misas que se celebren durante o tempo que dure a corentena.

 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURXIA

liturxia@archicompostela.org

 

Versión en castelán