Vicaría Episcopal de Ensino e Catequese

Vicaría de Enseñanza
Vicario: Ilmo. Sr. D. Luis Otero Outes, Vicario Episcopal de Enseñanza
Praza da Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 58 12 85
www.ensenanzaycatequesis.org
Delegación de Catequese
Delegado:
Rvdo. Sr. D. Miguel López Varela
Praza da Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 58 12 85
www.sobrecatequesis.blogspot.com